top of page
SÅDAN ARBEJDER VI

I Social Team Midt betragter vi personligt engagement som en forudsætning for, at kunne støtte unge i deres hverdag og livsforvaltning.

Vi vægter, at de unge skal have lov til at være dem, de er, med de ganske særlige personlige egenskaber og kompetencer de besidder.

Det er således en grundforudsætning, at mødet og arbejdet med de unge og deres familier altid tager afsæt i en anerkendende tilgang, hvor de betragtes som eksperterne i eget liv.

I Social Team Midt tildeles alle unge/ familier der indskrives en primær kontaktperson, der har ansvaret for den daglige, kontinuerlige kontakt og det pædagogfaglige forløb, der iværksættes og planlægges med- og omkring den unge/ familien.

I tilføjelse hertil har Social Team Midt valgt en tilgang, hvor alle unge – ved hensigtsmæssig lejlighed – bliver præsenteret for en eller flere af de andre medarbejdere: Dette idet vi vægter socialisering og tilhør højt – ligeledes med henblik på at forebygge risikoen for tab af kontakt til den unge ved eventuel sygdom.

I samarbejde og tæt dialog med de unge, tager vores arbejde udgangspunkt i aftalte handleplansmål, hvor der altid er plads til fleksibilitet og løbende justeringer, idet vi ved at vejen mod et mål kan forudsætte afveje, delmål og forberedelse.

Der findes således ikke to ens forløb hos Social Team Midt, idet vi altid tilstræber at tilbyde de unge den individuelle omsorg og støtte, den enkelte har brug for, for at kunne arbejde med de udfordringer, der gør sig gældende i deres liv. 

Metodisk afsæt

At arbejde med mennesker kræver forståelse. Således er et vigtigt led i vores arbejde med unge en mentaliseringsbaseret tilgang, hvor vi har fokus på de intentioner og bevægegrunde, der ligger bag de unges adfærd, samtidig med at vi har fokus på de unges egen forståelse af sig selv og andre. Det kan være svært at forstå andre, og hvorfor de gør, som de gør, hvis man ikke kan sætte sig ind i, hvad intentionerne bag er; altså hvad de mon tænker. At evne mentalisering er således berigende; det fordre evne til selvregulering, sociale kompetencer, empatisk forståelse og personlig udvikling.

Sammen er mennesker med til at præge, påvirke og danne hinanden og til, at understøtte hinandens udvikling på nogle ganske særlige måder. Vitaliseringspsykologien beskæftiger sig med netop disse måder og menneskets grundlæggende behov for at blive set og anerkendt af vores omgivelser, opleve at høre til blandt andre, blive udfordret på det vi kan og at opleve generel mening i tilværelsen.

Med et fagprofessionelt øje for læring, udvikling og dannelse tilstræber Social Team Midt en vitaliseringspsykologisk, metaliseringsbaseret tilgang i vores daglige arbejde med sårbare unge og familier. Dette mhp. at støtte, anerkende og videreudvikle på deres egne kompetencer, på vejen mod en positiv livsførelse og en selvstændig forvaltning af eget liv.

Sammen arbejder et professionelt, faguddannet støtte/ kontakt team på at tilrettelægge individuelt designede indsatser, hvor vi tilbyder generel støtte, vejledning og en ekstra hånd i hverdagen, med afsæt i kontinuerlig, personlig kontakt og ovenstående, faglige forståelse. Desuden har vi mangeårig erfaring i faglig sparring og formidling om vores tilgang i arbejdet med udsatte unge og de mange forskellige problematikker, de udfordres af i hverdagen.

Værdisæt

I Social Team Midt er det en grundforudsætning at mødet og arbejdet med unge og familier altid tager afsæt i en anerkendende tilgang.

Vi forholder os nysgerrigt til problemadfærd og tillægger de unges bagvedliggende intentioner og bestræbelser værdi.

I tråd dermed er vi ikke bange for at spejle de unge i, hvad vi ser udefra – og for at italesætte, at vi på professionel vis nærer både omsorg og bekymring for dem, indeni.

I Social Team Midt tror vi ikke på skjulte dagsordener men tilstræber en gennemsigtighed i hverdagen hvor vi siger, hvad vi gør og vi gør, hvad vi siger.

Vi betragter humor som et vigtigt værktøj og tillægger dét, at vi har det godt sammen, stor og væsentlig værdi.

Dette gør vi idet vi tror på at Sociale kompetencer er livskompetencer, hvormed vi vægter gensidig respekt, rummelighed og plads til mangfoldighed højt.

Vi dvæler ikke ved fejltagelser men tror på alles frihed til at drage egne livserfaringer og lære af dem.

Vi tror på at de unge og familier, vi arbejder med, gør det bedste de kan ud fra de handlemuligheder, forudsætninger og betingelser de har. Derfor er vores arbejde med unge og familier altid betinget af et samarbejde og tæt dialog, med plads til fleksibilitet og løbende justeringer: Dette idet vi ved at vejen mod et mål kan forudsætte afveje, delmål, erfaringer og forberedelse. 

Målgruppe

Social Team Midts målgruppe består primært af unge hvis tilværelse er præget af forskellige psykosociale udfordringer.

Langt størstedelen af af Social Team Midts unge har, når vi møder dem, været en del af kommunale foranstaltninger før, og været anbragt i fx pleje, på opholdssted eller i andre aflastende tilbud.

Generelt gør det sig gældende, at de kan have svært ved at håndtere overgangen til en selvstændig tilværelse og et velfungerende voksenliv uden støtte udefra.

Overgangen til voksenlivet kan byde på udfordringer såsom ustabile boligforhold, svagt eller intet netværk, lav selvværdsfølelse, kriminalitet, eksperimentelt/ stort misbrug, psykiske lidelser, dårligt helbred/ hygiejne, tendens til selvskade og ringe muligheder for at kunne gennemføre et uddannelsesforløb eller bibeholde et arbejde.

Desuden savner de ofte almindelige hverdagsfærdigheder i forbindelse med fx indkøb, madlavning, forvaltning af økonomi, betaling af regninger etc.

Ofte gør det sig desuden gældende, at disse udfordringer ses forbundet med dybere psykiske, sociale og adfærdsmæssige vanskeligheder generelt, forbundet med omsorgs- og tilknytningssvigt.

Således er Social Team Midts opgaver mindst ligeså alsidige, som vores målgruppe er mangfoldig. 

Dokumentation

Social Team Midt fører timeregistrering og dokumentation i forbindelse med de indsatser vi varetager. Dette mhp. at kunne redegøre for tiden vi bruger sammen med unge og familier; ligeledes for at kunne måle og forholde os troværdigt ift. eventuelle udviklingsforløb, i statusnotater eller andre former for skriftlige redegørelser. Det gør sig således gældende, at de enkelte medarbejdere har pligt til løbende dokumentation og evaluering af de unge/ familiernes udvikling og trivsel, såvel som af deres eget arbejde med dem.

bottom of page